.

1 thg 11, 2021

Tỷ suất lợi nhuận tháng 10 của bot CerbersiX đạt 16,37%

0 đánh giá

Tỷ suất lợi nhuận của bot CerbersiX qua các tháng:

    + Tháng 10/2021 đạt: 16,37%

    + Tháng 9/2021 đạt:  21,6%

    + Tháng 8/2021 đạt:  -8,32%   (cắt lỗ đầu tư EURCHF)

    + Tháng 7/2021 đạt:  -37,24% (cắt lỗ đầu tư EURCHF)

    + Tháng 6/2021 đạt:  -1,79%   (cắt lỗ đầu tư EURCHF)

    + Tháng 5/2021 đạt:  32,4%

    + Tháng 4/2021 đạt:  25,21%

    + Tháng 3/2021 đạt:  24,01%

Tổng lợi nhuận tính từ tháng 3 đến hiện tại (YTD):  69,83%


Thống kê tăng trưởng lợi nhuận của bot CerbersiX

0 đánh giá:

Đăng nhận xét