.

1 thg 12, 2021

Tỷ suất lợi nhuận Danh mục Cerbersi 11 tháng đầu năm 2021 đạt 38,37% cao hơn VNIndex 4,44%

0 đánh giá

Tổng kết 11 tháng đầu năm 2021:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi 11 tháng đầu năm 2021 đạt: 38,37% 

         - Tăng trưởng của VNIndex: 33,93

         - Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VNIndex: 4,44%

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

         - Tháng 11:  1,76 %  (VNIndex:  2,39%)

         - Tháng 10:  4,52 %  (VNIndex:  7,62%)

         - Tháng 9:   3,11 %  (VNIndex:   1,05%)

         - Tháng 8:  -1,19 %  (VNIndex:   1,38%)

         - Tháng 7:  -0,20 %  (VNIndex: - 6,99%)

         - Tháng 6:  7,56 %   (VNIndex:   6,67%)

         - Tháng 5:  8,88 %   (VNIndex: - 6,25%)

         - Tháng 4:  5,75 %   (VNIndex:   18,22%)

         - Tháng 3:  1,27 %   (VNIndex:   1,97%)

         - Tháng 2:  4,71 %   (VNIndex:   10,59%)

         - Tháng 1:  2,15 %   (VNIndex: - 4,28%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

        - Tỷ lệ cổ phiếu: 54,8%
        - Tỷ lệ tiền:         45,2%Quý nhà đầu tư quan tâm, vui lòng đăng ký nhận Danh mục Cerbersi để nhận thông báo trạng thái Mua Bán mới nhất của Danh mục Cerbersi.

0 đánh giá:

Đăng nhận xét