.

17 thg 12, 2018

Kết quả đầu tư của các Quỹ (update 17/12/2018)

Cập nhật kết quả đầu tư của các Quỹ trên thị trường update đến ngày 17/12/2018.
Năm 2018, thực sự khó khăn với toàn thị trường nói chung và đặc biệt với các Quỹ nói riêng khi 100% các quỹ hiện đang thua lỗ, (trừ quỹ VFF là quỹ đầu tư trái phiếu nên dùng VNIndex để so sánh không mang lại sự tương quan hợp lý).


1. CẬP NHẬT NAV (đơn vị: đồng)

 2. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ TÀI SẢN CỦA CÁC QUỸ: