.

12 thg 7, 2019

Kết quả đầu tư các Quỹ (update 12/7/2019)

1. CẬP NHẬT NAV (đơn vị: đồng)2. TÌNH HÌNH PHÂN BỔ TÀI SẢN CÁC QUỸ