.

5 thg 7, 2020

Tổng kết Danh mục Cerbersi 6 tháng đầu năm 2020

0 đánh giá


Trong 6 tháng đầu năm 2020: 
Danh mục Cerbersi tăng trưởng (so với đầu năm):   + 6,72% 
Trong khi: VNIndex: - 14,14%;  VN30:   -  12,35%
        + Danh mục Cerbersi tăng trưởng cao hơn VnIndex: 20,86%
        + Danh mục Cerbersi tăng trưởng cao hơn Vn30: 19,07%

0 đánh giá:

Đăng nhận xét