.

6 thg 6, 2013

Mô hình Giá trị nội tại KKMT

0 đánh giá

Giá trị Nội tại của cổ phiếu và chỉ số trong Blog cá nhân này được tính toán theo Mô hình KKMT

Mô hình KKMT dùng để tính toán giá trị nội tại của cổ phiếu và gián tiếp xác định chỉ số chung hợp lý của thị trường do Phạm Đức Thanh (Thanh GTNT) sáng lập được xây dựng dựa trên ba nền tảng:
       - KINH TẾ VĨ MÔ (GDP, CPI, lãi suất trái phiếu chính phủ, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI, tỷ lệ nợ công của Việt Nam, năng lực cạnh tranh toàn cầu, xếp hạng tham nhũng, xếp hạng môi trường cạnh tranh toàn cầu, xếp hạng đổi mới toàn cầu...);
        - KẾT QUẢ KINH DOANH của doanh nghiệp gồm: Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp (Balance Sheet), Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash Flow Statement)
         - MỨC ĐỘ CHI PHỐI của doanh nghiệp tới nhóm ngành và tới thị trường
         - T: chữ cái đầu tên tác giả 

Mô hình KKMT sẽ càng đúng đắn khi các số liệu doanh nghiệp công bố càng minh bạch và nghiêm túc. Các doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh có sự tô vẽ, xào nấu hoặc lịch sử đã từng tô vẽ xào nấu thì tốt nhất nên tránh xa!

Các nhận định đưa ra dựa theo mô hình KKMT tính giá trị nội tại của doanh nghiệp, của chỉ số chung và KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐẦU CƠ NGẮN HẠN! 

0 đánh giá:

Đăng nhận xét