.

15 thg 9, 2021

Cách tính Pivot Point, các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự

0 đánh giá

1. Pivot Points là gì

Pivot Points là một phương pháp tính toán và cho ra các mức giá của tài sản trên thị trường tài chính. Tại các mức giá này, các nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng tiếp theo của thị trường theo các khung thời gian khác nhau. Pivot Point được tính bằng cách  lấy trung bình của High, Low và Close của khoảng thời gian được xác định trước đó. Khoảng thời gian này có thể là một tháng, một tuần, một ngày, bốn giờ hoặc thậm chí là một giờ…

Pivot Points có thể được coi là các mức Hỗ trợ và Kháng cự nhưng cũng có thể được coi là các mức mà tại đó có thể xảy ra đột biến làm cho giá có khả năng tiếp diễn xu hướng của nó.

2. Ký hiệu viết tắt

PP là viết tắt của Pivot Point.

là viết tắt của Support – Hỗ trợ. (S1, S2, S3)

R là viết tắt của Resistance – Kháng cự. (R1, R2, R3)

High: Giá cao nhất của khoảng thời gian cần được tính toán trước đó.

Low: Giá thấp nhất của khoảng thời gian cần được tính toán trước đó.

Close: Giá đóng cửa của khoảng thời gian cần được tính toán trước đó.

3. Cách tính Pivot Points (PP)

PP = (High + Low + Close)/3

4. Cách tính ba mức Kháng cự – Resistance (R1, R2, R3) của Pivot Points

R1 = 2 x PP – Low

R2 = PP + (High – Low)

R3 = High + 2(PP – Low)

5. Cách tính ba mức Hỗ trợ – Support (S1, S2, S3) của Pivot Points

S1 = 2 x PP – High

S2 = PP – (High – Low)

S3 = Low – 2(High – PP)

 

0 đánh giá:

Đăng nhận xét