.

1 thg 6, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi đến 31/5/2022 đạt 3,18% cao hơn VNIndex 16,91%

0 đánh giá

Tổng kết đến 31/5/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  5 tháng năm 2022 đạt: 3,18 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -13,72 % 

Tăng trưởng của VN30:     -13,23 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 16,91 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 16,41 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 5/2022:  - 4,30  (VNIndex:   - 4,94%)

- Tháng 4/2022:  + 0,67 %  (VNIndex:   8,37%)

- Tháng 3/2022:  + 2,15 %  (VNIndex:   + 0,13%)

- Tháng 2/2022:  + 3,57 %  (VNIndex:   + 0,75%)

- Tháng 1/2022:  1,07 %  (VNIndex:   - 1,29%)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 100 %

- Tỷ lệ tiền:         0% 0 đánh giá:

Đăng nhận xét