.

2 thg 11, 2023

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi năm 2023 (update 31/10/2023)

0 đánh giá

Tổng lợi nhuận năm 2023 (đến 31/10/2023):

Danh mục Cerbersi tăng trưởng: 11,35     

VNIndex tăng trưởng: 2,09%  => Danh mục tăng trưởng cao hơn với VnIndex: 9,27%

VN30 tăng trưởng: 3,4%         => Danh mục tăng  trưởng cao hơn với VN30:    7,95%

Tỷ trọng cổ phiếu: 80%0 đánh giá:

Đăng nhận xét