.

30 thg 11, 2023

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi năm 2023 (update 30/11/2023)

0 đánh giá

 Tổng lợi nhuận năm 2023 (đến 30/11/2023):

Danh mục Cerbersi tăng trưởng: 15,04     

VNIndex tăng trưởng: 8,63%  => Danh mục tăng trưởng cao hơn với VnIndex: 6,41%

VN30 tăng trưởng: 7,61%       => Danh mục tăng  trưởng cao hơn với VN30:    7,43%

Tỷ trọng cổ phiếu: 80%0 đánh giá:

Đăng nhận xét