.

1 thg 12, 2022

Tăng trưởng Danh mục Cerbersi đến hết tháng 11 cao hơn VnIndex 16,75%

0 đánh giá

 Tổng kết đến 30/11/2022:

1. Tăng trưởng của Danh mục Cerbersi  11 tháng năm 2022 đạt: -13,28 % 

Tăng trưởng của VnIndex: -30,03 % 

Tăng trưởng của VN30:     -31,68 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của VnIndex:  + 16,75 %

Tăng trưởng của Danh mục cao hơn tăng trưởng của Vn30:       + 18,40 %

2. Tăng trưởng của Danh mc Cerbersi qua các tháng:

- Tháng 11/2022: + 1,81 %      (VNIndex:   + 1,36 %)

- Tháng 10/2022: - 7,83       (VNIndex:   - 6,94 %)

- Tháng 9/2022:   - 9,90       (VNIndex:   - 9,91 %)

- Tháng 8/2022:   + 4,31      (VNIndex:   + 1,85 %)

- Tháng 7/2022:   - 1,05       (VNIndex:   + 3,59 %)

- Tháng 6/2022:   - 3,80       (VNIndex:   - 6,26 %)

- Tháng 5/2022:   - 4,30       (VNIndex:   - 4,94 %)

- Tháng 4/2022:   + 0,67 %      (VNIndex:   8,37 %)

- Tháng 3/2022:   + 2,15 %      (VNIndex:   + 0,13 %)

- Tháng 2/2022:   + 3,57 %      (VNIndex:   + 0,75 %)

- Tháng 1/2022:   1,07 %      (VNIndex:   - 1,29 %)

3. Tỷ lệ cổ phiếu và tiền hiện tại:

- Tỷ lệ cổ phiếu: 100 %

- Tỷ lệ tiền:         0% 0 đánh giá:

Đăng nhận xét